Software Kế toán B.A.S
Giới thiệu chung về phần mềm kế toán BAS
 
 
 • Phần mềm kế toán BAS thiết kế theo thông tư 103/2005/TT – BTC ngày 24/11/2005 của Bộ Tài Chính về tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán.
 • Được cập nhập theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC  ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài Chính (dùng cho DN vừa và nhỏ ) và theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC  ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài Chính (dùng cho DN Nhỏ và vừa)
 • Giao diện làm việc: Tiếng Việt - Tiếng Anh – Tiếng Hoa
 • Ngôn ngữ trên các báo cáo Tiếng Việt – Tiếng Anh – Tiếng Hoa
 • Hình thức ghi sổ Nhật ký chung/ Nhật ký sổ cái/ Chứng từ ghi sổ
 • Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho: Bình quân gia quyền - LIFO- FIFO 

Các phân hệ chính của phần mềm BAS Kế toán mua hàng:

Kế toán mua hàng:
 

Kế toán mua hàng cập nhật và theo dõi các thông tin liên quan đến quá trình mua hàng của đơn vị từ Nhà cung cấp, chi phí phát sinh liên quan đến quá trình mua hàng bao gồm cả mua hàng hoá và dịch vụ phát sinh trong quá trình hoạt động của đơn vị:
 • Thiết lập và theo dõi đơn đặt hàng đến nhà cung cấp.
 • Lưu trữ dữ liệu về Nhà cung cấp, các vật tư, hàng hoá liên quan.
 • Cập nhật thông tin nhận hàng, hoá đơn mua hàng.
 • Cập nhật thông tin về công nợ phải trả cho nhà cung cấp.
 • Thiết lập bảng kê thuế GTGT hàng hoá dịch vụ mua vào.
 • Thiết lập dữ liệu hàng mua vào.
 • Trên cơ sở thông tin mua hàng, hệ thống sẽ tự động tính giá vốn xuất kho bình quân đối với vật tư, hàng hoá được xuất kho hay bán ra.
 • Cung cấp số liệu cho kế toán tổng hợp, cho phép đưa ra các sổ sách và báo cáo tổng hợp.
 • Kế toán mua hàng bao gồm:
  - Theo dõi đơn đặt hàng.
  - Nhập kho hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.
  - Theo dõi chi phí dịch vụ phát sinh.
  - Theo dõi quá trình trả lại hàng hóa, nguyên vật liệu, CCDC về cho Nhà cung cấp.
 
Kế toán Bán hàng:

Kế toán bán hàng cập nhật và theo dõi các thông tin liên quản đến quá trình bán hàng của đơn vị cho khách hàng, quản lý doanh số phát sinh, số lương hàng hoá, dịch vụ bán ra:

 • Nhận đơn đặt hàng và thiết lập hệ thống theo dõi đơn hàng từ khách hàng.
 • Cập nhật thông tin xuất bán hàng hoá, dịch vụ, hoá đơn bán hàng.
 • Cung cấp số liệu cho các sổ sách liên quan đến công nợ khách hàng chi tiết và tổng hợp theo yêu cầu quản trị chung.
 • Thiết lập bảng kê thuế GTGT hàng hoá dịch vụ bán ra.
 • Thiết lập dữ liệu hàng bán ra.
 • Cung cấp thông tin liên quan đến doanh số bán hàng, công nợ, thuế...
 • Cung cấp số liệu cho kế toán tổng hợp, cho phép đưa ra các sổ sách và báo cáo tổng hợp.
 • Kế toán bán hàng bao gồm:
  - Lập hoá đơn bán hàng
  - Lập hoá đơn dịch vụ phát sinh
  - Lập thông tin hàng trả về từ khách hàng
Kế toán vốn bằng tiền:


Kế toán vốn bắng tiền thiết lập và lưu trữ các thông tin liên quan đến hoạt động thu chi tiền mặt, tiền gởi ngân hàng ... với mục tiêu theo dõi dòng lưu chuyển tiền tệ trong đơn vị, đồng thời cung cấp liên kết với các phân hệ mua hàng, bán hàng với mục tiêu theo dõi công nợ của khách hàng và nhà cung cấp
 • Cập nhật phiếu thu, phiếu chi, các phiếu uỷ nhiệm thu, chi,...
 • Theo dõi số tiền thu được từ khách hàng, số tiền phải trả cho nhà cung cấp
 • Cung cấp thông tin cho hệ thống kế toán tổng hợp
 • Kế toán thu, chi bao gồm:
  - Lập phiếu thu
  - Lập phiếu chi
Kế toán kho:


Kế toán kho thiết lập và lưu trữ các thông tin xuất nhập kho, quản lý chi tiết hàng tồn kho, phân loại, tính giá vốn, đồng thời đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời về tình hình vật tư, hàng hoá, hiện tại trong kho:
 • Cập nhật Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho vật tư, hàng hoá
 • Theo dõi: Nhập- Xuất-Tồn kho hàng hoá, vật tư, nguyên liệu xuất tại mọi thời điểm
 • Cung cấp thông tin cho hệ thống kế toán tổng hợp
Kế toán theo dõi về Tài sản, công cụ-dụng cụ:

 • Khai báo và theo dõi chi tiết thông tin tài sản trong doanh nghiệp theo từng phòng ban, từng loại hình tài sản.
 • Tự động tính toán phân bổ công cụ dụng cụ, chi phí trả trước, khấu hao tài sản cố định theo các công thức đã được định sẳn.
Kế toán theo dõi Nhân sự - tiền lương:

 • Theo dõi được quá trình tăng giảm nhân sự trong công ty
 • Tính lương cho nhân viên cũng được hệ thống tự động tính toán từ các dữ liệu người dùng đã khai báo trước đó.
 • Tính thuế Thu nhập cá nhân của người lao động.
Kế toán tổng hợp:


Module Kế toán tổng hợp thực hiện các bút toán nội bộ doanh nghiệp, các bút toán điều chỉnh đồng thời chịu trách nhiệm tổng hợp mọi số liệu phát sinh từ các phân hệ kế toán khác nhằm thiết lập hệ thống cơ sỡ dữ liệu cuối cùng phục vụ cho hệ thống thiết lập báo cáo
 • Cập nhật các bút toán nội bộ
 • Cập nhật các phiếu điều chỉnh
 • Cập nhật giá vốn hàng bán
 • Kết chuyển số liệu cuối kỳ
 • Tổng hợp số liệu cho hệ thống báo cáo
Hệ thống báo cáo sổ sách:


Hệ thống báo cáo là một module được tích hợp chặt chẽ vào các module trên. Trên cơ sở kho dữ liệu đã được tổng hợp, hệ thống cung cấp công cụ thiết kế các báo cáo theo đặc thù quản lý chi tiết của từng đơn vị, đảm bảo tính linh hoạt và nhanh chóng trong công tác quản lý của doanh nghiệp.
Các hệ thống báo cáo thường được phân chia thành:
 • Các báo cáo tài chính
 • Các báo cáo thuế
 • Các sổ sách và báo cáo theo đặc thù quản trị của doanh nghiệp.
Chức năng này cung cấp các báo cáo dựa trên các tiêu chí chọn lọc cực kỳ đơn giản và hiệu quả đảm bảo cho doanh nghiệp có thể nắm được toàn bộ thông tin về tài chính của mình trong tháng một cách nhanh chóng và chính xác.
Xem và in ấn tất cả các sổ sách chi tiết cho từng tài khoản.

Đặc biệt là hệ thống báo cáo quản trị bằng biểu đồ, có thể giúp chủ doanh nghiệp đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp một cách trực quan, chính xác và hiệu quả

 

 

 Tải phần mềm Kế toán BAS - Phiên bản Miễn phí tại đây