Quản trị tinh gọn: Dám “dọn”?

“Nhờ ứng dụng CNTT mà năng suất tăng lên 25% chỉ trong vòng ba ngày...”. Đây là thực tế triển khai LEAN tại Nhà máy May Khang Vĩnh Phong Phú (KVPP), do chính người trong cuộc chia sẻ...

Quản lý chất lượng: Bắt đầu từ lãnh đạo

Chỉ 2% doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao, 75% sử dụng công nghệ của thế kỷ trước, 70% giám đốc trên cả nước thiếu khả năng quản trị, cơ chế lạc hậu, chuyển dịch kinh tế chậm...

Giải pháp điện tử